สมาชิกระบบรับ-ส่งหนังสือ สสอ.ท่าบ่อ และชื่อบัญชีการเข้าใช้งานระบบ

ลำดับที่
หน่วยงาน&กลุ่มงาน/งานต่างๆใน สสอ.
username
1
 สสอ.ท่าบ่อ 
04302
2
 รพ.สต.น้ำโมง 
04799
3
 รพ.สต.บ้านท่าสำราญ 
04800
4
 รพ.สต.กองนาง 
04801
5
 รพ.สต.โคกคอน 
04802
6
 รพ.สต.บ้านเดื่อ 
04803
7
 รพ.สต.บ้านถ่อน 
04804
8
 รพ.สต.บ้านว่าน 
04805
9
 รพ.สต.นาข่า 
04806
10
 รพ.สต.โพนสา 
04807
11
 รพ.สต.หนองนาง 
04808
12
 ศพช.ท่าบ่อ 
11448