e-office หนังสือใหม่หรือค้างรับของแต่ละหน่วยงาน ณ วันนี้
เรื่องถึง....หน่วยงาน/กลุ่มงาน/งานต่างๆ
จำนวนเรื่องที่ยังไม่ลงรับ(เรื่อง)
 รพ.สต.บ้านเดื่อ (รพ.สต.)
 รพ.สต.บ้านว่าน (รพ.สต.)
 รพ.สต.หนองนาง (รพ.สต.)
 รพ.สต.น้ำโมง (รพ.สต.)
 รพ.สต.นาข่า (รพ.สต.)
 รพ.สต.โพนสา (รพ.สต.)
 ศพช.ท่าบ่อ (CMU.)